Zapraszamy na Wileką Debatę Gminną: 5 lipca (piątek) godz. 17:00

Zapraszamy wszystkich chętnych na Wielka Debatę Gminną: 5 lipca (piątek) godz. 17:00

Palące tematy:
1.Drogi, kanalizacja i inna infrastruktura w naszej gminie – perspektywy rozwoju.
2.Ustawa śmieciowa – stawki, organizacja
3.Oświata – żłobki, przedszkola, szkoły
4.Czy zjedzą nas komary?

Miejsce: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
Wielka Debata Gminna

Oświadczenie w sprawie konfliktu interesów

Pan Dariusz Suliga rozpoczął działalność związaną z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne, której charakter stanowi konflikt interesów i godzi w interesy statutowe „Stowarzyszenia Nasza Miękinia”. Dlatego Zarząd Stowarzyszenia poprosił państwa Suligów o złożenie rezygnacji.
Pan Dariusz Suliga złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu Stowarzyszenia „Nasza Miękinia’.
Pani Marta Suliga złożyła rezygnację z pełnionej funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o odwołaniu się od decyzji wydanej przez Starostę Średzkiego, w dniu 24.05.2013, ŚiR. 6233.22.02.2013, dot. ww działalności.

Sprawozdanie z zebrania walnego

[Wersja robocza …]

„ W dniu …… odbyło się zebranie Stowarzyszenia NM. W trakcie spotkania miało miejsce:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012

1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2012

2 Przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2012 roku

3.Przyjęto Uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej – 5pln miesięcznie dla każdego członka

4. Zaprezentowaną Ankieta skierowana do członków stowarzyszenia

5. Omówiono etap postępowania dotyczący sortowni odpadów i kompostownia, bieżące działania stowarzyszenia, informacje na temat spotkań z lokalną władzą, , poszukiwanie źródeł finansowania, współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia: 13.05.2013r, godzin 18.30

Zapraszamy Wszystkich na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Zebranie zaplanowane jest na 13.05.2013r, godzin 18.30, w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini.

Tematy spotkania:

Otwarcie Walnego Zebrania Członków
Wybór przewodniczącego I sekretarza Walnego Zebrania Członków
Przyjęcie porządku obrad
Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2012 oraz plany i zamierzenia na rok 2013
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012
Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012

– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012

– przeznaczenia zysku za rok 2012

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu

– zmiany wysokości składki członkowskiej

7.Przeprowadzenie pisemnej ankiety

8. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi

9. Zamknięcie obrad

Jednocześnie zgodnie z treścią par. 20 pkt 4 w związku z par.20 pkt 5 statutu stowarzyszenia powiadamiamy,
że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebrania, wyznacza się drugi termin zebrania w dniu 13 maja 2013r.
o godz.19.00 w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini.

Nasza koszulka

Informujemy, że przygotowywane są koszulki promujące nasze stowarzyszenie. Jeżeli ktoś chce nas wesprzeć w informowaniu o nas (lub finansowo) zachęcamy do zamawiania koszulki.
Cena koszulki: 22 złote
Płatność można dokonać na konto naszego stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Nasza Miękinia
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
16 2030 0045 1110 0000 0254 2090
W tytule proszę podać ilość i rozmiar.

Jeżeli odbiór ma być inny niż osobisty prosimy najpierw o ustalenie szczegółów mailem.

Stowarzyszenie na sesji Rady Gminy

28.03.2013 odbyła się 29 sesja Rady Gminy Miękinia.
Dzięki radnemu z Mrozowa – Panu Zdzisławowi Marczakowi – mogliśmy przedstawić osobiście nasze zdanie w sprawie lokalizacji planowanej sortowni kompostowni śmieci.
Panu Marczakowi serdecznie dziękujemy.

Pełną wersję listu można zobaczyć w zakładce Listy lub pobrać:Do Rady Gminy Miękinia

Dzięki blogowi radnego z Pisarzowic (Pan Bogusławski Robert Jarosław) można zobaczyć przebieg sesji:radnyzpisarzowic.blogspot.com
A na naszej stronie załączamy urywek z wystąpieniem Pani Bogumiły Szotek, która wypowiadała się w naszym imieniu:

W efekcie naszej wizyty otrzymaliśmy propozycję uczestniczenia w spotkaniu Komisji urbanistycznej w Gminie Miękinia. Czekamy zatem na informację na temat terminów i ponowienie zaproszenia.

Stowarzyszenie „Nasza Miękinia” do radnych Gminy Miękinia

Ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego naszej gminy brakuje wyznaczonego miejsca do składowania odpadów, a wydawane są pozwolenia na składowanie czy przetwarzanie śmieci, to nasze stowarzyszenie zwróciło się do radnych z pismem o uzdrowienie sytuacji: prosimy najpierw zaplanować miejsca na śmieci, a dopiero potem pozwalać na tego typu działalność. Oczywiście wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełen tekst pisma można przeczytać tutaj Do Rady Gminy Miękinia

Punkt zbierania odpadów (temat inny niż sortownia śmieci)

04.02.2013r
W dniu 17.12.2012r Gmina Miękinia, ul. Kościuszki złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu zbierania odpadów wraz z budową drogi dojazdowej do punktu na działce nr 541/3, obręb Miękinia, gmina Miękinia.
Na terenie ww działki zaplanowano budowę gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych dla mieszkańców gminy Miękinia. Odpady będą zbierane selektywnie, w pojemnikach lub kontenerach i po zebraniu odpowiedniej ilości, zostaną skierowane do specjalistycznych firm zajmujących się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem. Przedsięwzięcie ma ograniczyć dzikie wysypiska i jest elementem zatwierdzonego ustawą planu gospodarki odpadami dla Gminy Miękinia

W związku z powyższą inwestycją Stowarzyszenie „Nasza Miękinia” pismem z dnia 07.01.2013r zwróciło się do Wójta Gminy Miękinia o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania ww decyzji.

W dniu 24.01.2013r Postanowieniem wydanym przez Wójta Gminy Miękinia, Stowarzyszenie „Nasza Miękinia” została dopuszczona do udziału w postępowaniu na prawach strony.

Co się dzieje w sprawie sortowni śmieci

01.02.2013r
Przypominamy, że sprawa Instalacji do przetwarzania odpadów i kompostowni jest „W TOKU”, Do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęły dwie skargi kasacyjne zaskarżające decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pierwsza złożona została przez najbliższych sąsiadów Inwestora planującego całe przedsięwzięcie, druga przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Czekamy na decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Na zebraniu Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” w dniu 07.01.2013 przez członków stowarzyszenia został zgłoszony temat nielegalnego odprowadzania ścieków kanalizacyjnych do instalacji odprowadzającej wodę deszczową.
W imieniu zarządu Stowarzyszenia pragniemy Państwa poinformować, ze zajęliśmy się tym tematem. Pisma zostały skierowane do:
1. Gmina Miękinia – Urząd Gminy Miękinia 55-330 MIĘKINIA ul. Kościuszki 41,
2. Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
50-155 WROCŁAW ul. J. E. Purkyniego 1,
3. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 51-117 WROCŁAW ul. Paprotna 14,
4. Starosta Średzki 55-300 ŚRODA ŚLĄSKA ul. Wrocławska 2,
5. Regionalny Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział Środa Śląska
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA ul. Wrocławska 44.
Czekamy na reakcję i odpowiedzi ww instytucji. I na tym nie poprzestajemy.