Nadzwyczajne WALNE ZEBRANIE członków stowarzyszenia w dniu 23.07. 2013R, GODZ. 18.30

STOWARZYSZENIE „NASZA MIĘKINIA”

ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

W DNIU 23.07. 2013R, GODZ. 18.30

W ŚWIETLICY SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY

TEMATY SPOTKANIA:

  1. ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU;
  2. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO KOMISJI REWIZYJNEJ

Po zamknięciu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

  1. DWIE NOWE DECYZJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ODPADÓW – SYSTEMY KOMPOSTOWANIA REJON BŁONIE
  2. NIELEGALNE WYPUSZCZANIE ŚCIEKÓW NA UL. WILLOWEJ I UL. LIPOWEJ
  3. SPRAWY RÓŻNE

PROSIMY O PEŁNĄ MOBILIZACJĘ I OBECNOŚĆ.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY!!!

STOWARZYSZENIE „NASZA MIĘKINIA”

 

Zapraszamy na Wileką Debatę Gminną: 5 lipca (piątek) godz. 17:00

Zapraszamy wszystkich chętnych na Wielka Debatę Gminną: 5 lipca (piątek) godz. 17:00

Palące tematy:
1.Drogi, kanalizacja i inna infrastruktura w naszej gminie – perspektywy rozwoju.
2.Ustawa śmieciowa – stawki, organizacja
3.Oświata – żłobki, przedszkola, szkoły
4.Czy zjedzą nas komary?

Miejsce: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
Wielka Debata Gminna

Oświadczenie w sprawie konfliktu interesów

Pan Dariusz Suliga rozpoczął działalność związaną z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne, której charakter stanowi konflikt interesów i godzi w interesy statutowe „Stowarzyszenia Nasza Miękinia”. Dlatego Zarząd Stowarzyszenia poprosił państwa Suligów o złożenie rezygnacji.
Pan Dariusz Suliga złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu Stowarzyszenia „Nasza Miękinia’.
Pani Marta Suliga złożyła rezygnację z pełnionej funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o odwołaniu się od decyzji wydanej przez Starostę Średzkiego, w dniu 24.05.2013, ŚiR. 6233.22.02.2013, dot. ww działalności.

Sprawozdanie z zebrania walnego

[Wersja robocza …]

„ W dniu …… odbyło się zebranie Stowarzyszenia NM. W trakcie spotkania miało miejsce:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012

1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2012

2 Przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2012 roku

3.Przyjęto Uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej – 5pln miesięcznie dla każdego członka

4. Zaprezentowaną Ankieta skierowana do członków stowarzyszenia

5. Omówiono etap postępowania dotyczący sortowni odpadów i kompostownia, bieżące działania stowarzyszenia, informacje na temat spotkań z lokalną władzą, , poszukiwanie źródeł finansowania, współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia: 13.05.2013r, godzin 18.30

Zapraszamy Wszystkich na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Zebranie zaplanowane jest na 13.05.2013r, godzin 18.30, w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini.

Tematy spotkania:

Otwarcie Walnego Zebrania Członków
Wybór przewodniczącego I sekretarza Walnego Zebrania Członków
Przyjęcie porządku obrad
Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2012 oraz plany i zamierzenia na rok 2013
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012
Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012

– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012

– przeznaczenia zysku za rok 2012

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu

– zmiany wysokości składki członkowskiej

7.Przeprowadzenie pisemnej ankiety

8. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi

9. Zamknięcie obrad

Jednocześnie zgodnie z treścią par. 20 pkt 4 w związku z par.20 pkt 5 statutu stowarzyszenia powiadamiamy,
że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebrania, wyznacza się drugi termin zebrania w dniu 13 maja 2013r.
o godz.19.00 w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini.

Nasza koszulka

Informujemy, że przygotowywane są koszulki promujące nasze stowarzyszenie. Jeżeli ktoś chce nas wesprzeć w informowaniu o nas (lub finansowo) zachęcamy do zamawiania koszulki.
Cena koszulki: 22 złote
Płatność można dokonać na konto naszego stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Nasza Miękinia
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
16 2030 0045 1110 0000 0254 2090
W tytule proszę podać ilość i rozmiar.

Jeżeli odbiór ma być inny niż osobisty prosimy najpierw o ustalenie szczegółów mailem.

Stowarzyszenie na sesji Rady Gminy

28.03.2013 odbyła się 29 sesja Rady Gminy Miękinia.
Dzięki radnemu z Mrozowa – Panu Zdzisławowi Marczakowi – mogliśmy przedstawić osobiście nasze zdanie w sprawie lokalizacji planowanej sortowni kompostowni śmieci.
Panu Marczakowi serdecznie dziękujemy.

Pełną wersję listu można zobaczyć w zakładce Listy lub pobrać:Do Rady Gminy Miękinia

Dzięki blogowi radnego z Pisarzowic (Pan Bogusławski Robert Jarosław) można zobaczyć przebieg sesji:radnyzpisarzowic.blogspot.com
A na naszej stronie załączamy urywek z wystąpieniem Pani Bogumiły Szotek, która wypowiadała się w naszym imieniu:

W efekcie naszej wizyty otrzymaliśmy propozycję uczestniczenia w spotkaniu Komisji urbanistycznej w Gminie Miękinia. Czekamy zatem na informację na temat terminów i ponowienie zaproszenia.

Stowarzyszenie „Nasza Miękinia” do radnych Gminy Miękinia

Ponieważ w planie zagospodarowania przestrzennego naszej gminy brakuje wyznaczonego miejsca do składowania odpadów, a wydawane są pozwolenia na składowanie czy przetwarzanie śmieci, to nasze stowarzyszenie zwróciło się do radnych z pismem o uzdrowienie sytuacji: prosimy najpierw zaplanować miejsca na śmieci, a dopiero potem pozwalać na tego typu działalność. Oczywiście wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pełen tekst pisma można przeczytać tutaj Do Rady Gminy Miękinia