O co teraz chodzi z planem zagospodarowania?

Już od kilku lat walczyliśmy z pozwoleniem na budowę sortowni kompostowni. Ostatnio doczekaliśmy się sukcesu w tej sprawie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało odrzucenie pozwolenia.

SortowniaDecyzjaOstateczna1 SortowniaDecyzjaOstateczna2 SortowniaDecyzjaOstateczna3

Udało się dlatego że: „Wyrażenie planistyczne ‚Gospodarowanie odpadami’… Tymczasem analizowany miejscowy plan nie zawiera takiego oznaczenia”.

Czyli plan miejscowego zagospodarowania jest bardzo ważny. To dzięki niemu nie mamy sortowni kompostowni śmieci u siebie. A teraz nasze władze chcą zmienić plan tak, żeby było możliwe gospodarowanie odpadami … na około 70 ha…

Oficjalnym powodem tej zmiany jest działalność firm PAPER-MET Recykling  i  MAK  POL wydane przez Starostę  Średzkiego:

PAPER-MET -Blonie

MAK-POL

Stowarzyszenie Nasza Miękinia nie sprzeciwia się działalności tych firm.

Problem widzimy w konsekwencji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Gospodarowniae odpadami

 

Kilkadziesiąt hektarów przeznaczonych pod działalność związaną z gospodarką odpadami w Miękini!

Szczególnie: 3:30-12:30 i 28:30-58:30

W dniu 28.08.2015r odbyła się sesja Rady Gminy, w czasie której została przyjęta uchwała nr 12:

„W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Błonie i Źródła w gminie Miękinia „

Po burzliwych dyskusjach uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 8 do 7. Z załączonego do uchwały załącznika nr 1 wynika, że teren objęty zmianami wynosi kilkadziesiąt hektarów. Zmiany te umożliwią w przyszłości rozpoczęcie i prowadzenie szeroko pojętej gospodarki związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów. Otwarte i bardzo niepokojące pozostaje pytanie, czy na potrzeby Gminy Miękinia i jej mieszkańców konieczny jest aż tak olbrzymi obszar?

Jest to o tyle niepokojące, że do tej pory komunikaty ze strony władz gminy dotyczyły konieczności przygotowania terenów o ww charakterze właśnie i tylko na potrzeby mieszkańców. Co zatem uległo zmianie? 

Chcielibyśmy zapoznać się również z przebiegiem sesji oraz zaprosić Państwa do odwiedzenia stron z zamieszczonymi dokumentami, ale do dnia dzisiejszego niewiele materiałów zostało upublicznionych. A to pozwoliłoby na wyciągnięcie własnych wniosków i opinii. Czy władze gminy mają coś do ukrycia? Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron na Facebook.pl i zapoznania się z dokumentami.

Pragniemy Państwa poinformować, ze monitorujemy sprawę i nie pozostajemy bierni.

Zarząd Stowarzyszenia Nasza Miękinia

Uchwała.X.87.15.2015-08-28 (3w1)

UCHWAŁA o przystąpieniu do zmiany mpzp Błonie-ŹródłaA

Opinia prawna Miękinia uchwała ws planu

Mapa Błonie-Źródła

WALNE ZEBRANIE 16.06.2015r, godzina 18.00

Zapraszamy Wszystkich na Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia. Zebranie zaplanowane jest na 16.06.2015r, godzin 18.00 w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini.

Tematy spotkania:

1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków

2.Wybór przewodniczącego I sekretarza Walnego Zebrania Członków

3.Przyjęcie porządku obrad

4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014 oraz plany i zamierzenia na rok 2016

5.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2014

– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014

– przeznaczenia zysku za rok 2014

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu

– zmiany w składzie zarządu stowarzyszenia

7. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi

8. Zamknięcie obrad

Oświadczenie

Stowarzyszenie „Nasza Miękinia” nie uczestniczy w wyborach samorządowych. Kandydaci – członkowie stowarzyszenia występują w wyborach jako osoby prywatne.

Prezes zarządu

Beata Gryszkiewicz-Buchbach

Wkrótce sprawa sortowni śmieci ponownie w rękach Wójta Gminy Miękinia !

Batalia sądowa o sortownie śmieci trwa już 3 lata.

Aktualnie Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę inwestora w sprawie sortowni śmieci.

W najbliższym czasie akta sprawy zostaną ponownie przesłane do Wójta Gminy Miękinia.

Historia batalii w sprawie sortowni śmieci:

 1. 19 sierpnia 2011r. – inwestor Bożena Świtała składa wniosek w sprawie wydania decyzji środowiskowej do Urzędu Gminy w Miękini,
 2. 12 września 2011r. – wszczęcie postępowania administracyjnego w tej sprawie przez Wójta Gminy Miękinia,
 3. 15 grudnia 2011r. – Wójt Gminy Miękinia wydaje decyzję zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 541/25 w Miękini,
 4. 29 grudnia 2011r. – odwołanie mieszkańców Miękini od decyzji Wójta Gminy Miękinia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu,
 5. 03 stycznia 2012r. – przesłanie odwołań od decyzji mieszkańców do SKO we Wrocławiu, po negatywnym rozpatrzeniu odwołań przez Wójta w ramach tzw. samokontroli organu,
 6. 26 marca 2012r. – wniosek mieszkańców do SKO we Wrocławiu – żądanie przeprowadzenia dodatkowych czynności w postępowaniu, w celu uzupełnienia dowodów,
 7. 18 kwietnia 2012r. – dwie decyzje SKO we Wrocławiu :
  1. o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Miękinia w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji ( odwołanie Heleny i Michała Podwin posiadających działkę w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, nr sprawy – SKO 4136/1/12 ),
  2. o umorzeniu postępowania odwoławczego z powodu braku przymiotu strony ( pozostali odwołujący się mieszkańcy Miękini ),
 8. 09 lipca 2012r. – skarga inwestora Bożeny Świtała na decyzję SKO we Wrocławiu do Wojewódzkie Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
 9. 04 października 2012r. – wyrok WSA we Wrocławiu uchylający decyzję SKO we Wrocławiu ( Sygn. akt II SA/Wr 514/12 ),
 10. 28 stycznia 2013r. – skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt II SA/Wr 514/12, złożona w imieniu Heleny i Michała Podwin przez radcę prawnego Magdalenę Bar, (SKO również złożyło skargę kasacyjną)
 11. 01 lipca 2014r. – wyrok NSA w Warszawie uchylający zaskarżony wyrok WSA we Wrocławiu w całości i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji ( Sygn. akt II OSK 219/13 ),
 12. 08 października 2014r. – wyrok WSA we Wrocławiu oddalający skargę   inwestora Bożeny Świtała i przekazujący sprawę do ponownego rozpatrzenia Wójtowi Gminy Miękinia ( Sygn. akt II SA/Wr 579/14  ),
 13. ?    – Akta postępowania administracyjnego zostaną przesłane przez WSA we Wrocławiu do Urzędu Gminy w Miękini wraz z prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę inwestora Bożeny Świtała na decyzję SKO we Wrocławiu, celem ponownego rozpatrzenia sprawy i wydania nowej decyzji środowiskowej przez organ administracji samorządowej, czyli Wójta Gminy Miękinia ( po stwierdzeniu prawomocności wyroku przez Sąd ).
  1. 2014.11.08 ukazało się uzasadnienie, w którym można przeczytać na ostatniej stronie: „Wójt Gminy Miękinia jedynie bowiem lakonicznie powołał te ustalenia. Nie wykazał już jednak wymaganej w tym przypadku zgodności, co jest niezbędne zwłaszcza w przypadku rozróżniania w akcie wykonawczym przeznaczenia terenu pod obiekty produkcyjne od przeznaczenia terenów pod gospodarowanie odpadami, jak również w sytuacji zwrócenia przez organ uzgadniający uwagi na to,że inwestycja obejmująca gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być w sposób szczegółowy określona w planie zagospodarowania przestrzennego.”

 

Nadzwyczajne WALNE ZEBRANIE członków stowarzyszenia w dniu 23.07. 2013R, GODZ. 18.30

STOWARZYSZENIE „NASZA MIĘKINIA”

ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

W DNIU 23.07. 2013R, GODZ. 18.30

W ŚWIETLICY SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY

TEMATY SPOTKANIA:

 1. ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU;
 2. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO KOMISJI REWIZYJNEJ

Po zamknięciu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

 1. DWIE NOWE DECYZJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ODPADÓW – SYSTEMY KOMPOSTOWANIA REJON BŁONIE
 2. NIELEGALNE WYPUSZCZANIE ŚCIEKÓW NA UL. WILLOWEJ I UL. LIPOWEJ
 3. SPRAWY RÓŻNE

PROSIMY O PEŁNĄ MOBILIZACJĘ I OBECNOŚĆ.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY!!!

STOWARZYSZENIE „NASZA MIĘKINIA”

 

Zapraszamy na Wileką Debatę Gminną: 5 lipca (piątek) godz. 17:00

Zapraszamy wszystkich chętnych na Wielka Debatę Gminną: 5 lipca (piątek) godz. 17:00

Palące tematy:
1.Drogi, kanalizacja i inna infrastruktura w naszej gminie – perspektywy rozwoju.
2.Ustawa śmieciowa – stawki, organizacja
3.Oświata – żłobki, przedszkola, szkoły
4.Czy zjedzą nas komary?

Miejsce: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
Wielka Debata Gminna

Oświadczenie w sprawie konfliktu interesów

Pan Dariusz Suliga rozpoczął działalność związaną z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne, której charakter stanowi konflikt interesów i godzi w interesy statutowe „Stowarzyszenia Nasza Miękinia”. Dlatego Zarząd Stowarzyszenia poprosił państwa Suligów o złożenie rezygnacji.
Pan Dariusz Suliga złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu Stowarzyszenia „Nasza Miękinia’.
Pani Marta Suliga złożyła rezygnację z pełnionej funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o odwołaniu się od decyzji wydanej przez Starostę Średzkiego, w dniu 24.05.2013, ŚiR. 6233.22.02.2013, dot. ww działalności.