Historia batalii w sprawie sortowni śmieci

Historia batalii w sprawie sortowni śmieci:

 1. 19 sierpnia 2011r. – inwestor Bożena Świtała składa wniosek w sprawie wydania decyzji środowiskowej do Urzędu Gminy w Miękini,
 2. 12 września 2011r. – wszczęcie postępowania administracyjnego w tej sprawie przez Wójta Gminy Miękinia,
 3. 15 grudnia 2011r. – Wójt Gminy Miękinia wydaje decyzję zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 541/25 w Miękini,
 4. 29 grudnia 2011r. – odwołanie mieszkańców Miękini od decyzji Wójta Gminy Miękinia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu,
 5. 03 stycznia 2012r. – przesłanie odwołań od decyzji mieszkańców do SKO we Wrocławiu, po negatywnym rozpatrzeniu odwołań przez Wójta w ramach tzw. samokontroli organu,
 6. 26 marca 2012r. – wniosek mieszkańców do SKO we Wrocławiu – żądanie przeprowadzenia dodatkowych czynności w postępowaniu, w celu uzupełnienia dowodów,
 7. 18 kwietnia 2012r. – dwie decyzje SKO we Wrocławiu :
  1. o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Miękinia w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji ( odwołanie Heleny i Michała Podwin posiadających działkę w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, nr sprawy – SKO 4136/1/12 ),
  2. o umorzeniu postępowania odwoławczego z powodu braku przymiotu strony ( pozostali odwołujący się mieszkańcy Miękini ),
 8. 09 lipca 2012r. – skarga inwestora Bożeny Świtała na decyzję SKO we Wrocławiu do Wojewódzkie Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
 9. 04 października 2012r. – wyrok WSA we Wrocławiu uchylający decyzję SKO we Wrocławiu ( Sygn. akt II SA/Wr 514/12 ),
 10. 28 stycznia 2013r. – skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt II SA/Wr 514/12, złożona w imieniu Heleny i Michała Podwin przez radcę prawnego Magdalenę Bar, (SKO również złożyło skargę kasacyjną)
 11. 01 lipca 2014r. – wyrok NSA w Warszawie uchylający zaskarżony wyrok WSA we Wrocławiu w całości i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji ( Sygn. akt II OSK 219/13 ),
 12. 08 października 2014r. – wyrok WSA we Wrocławiu oddalający skargę inwestora Bożeny Świtała i przekazujący sprawę do ponownego rozpatrzenia Wójtowi Gminy Miękinia ( Sygn. akt II SA/Wr 579/14 ),
 13. ? – Akta postępowania administracyjnego zostaną przesłane przez WSA we Wrocławiu do Urzędu Gminy w Miękini wraz z prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę inwestora Bożeny Świtała na decyzję SKO we Wrocławiu, celem ponownego rozpatrzenia sprawy i wydania nowej decyzji środowiskowej przez organ administracji samorządowej, czyli Wójta Gminy Miękinia ( po stwierdzeniu prawomocności wyroku przez Sąd ).