Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” 24.06.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zawiadamia, że w dniu 24.06.2019 r. o godzinie 18.00  w  siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”.

W przypadku gdy o godz. 18,30 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się                  o godz. 18,30,  już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20     ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór sekretarza i trzech członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 2018 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018 oraz plany i zamierzenia na rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, pytania i odpowiedzi.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 9. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018,
 10. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
 11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
 12. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2018,
 13. najwyższej sumy zobowiązań jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć w roku 2019
 14. Wolne wnioski. Głosowanie nad ich przyjęciem lub odrzuceniem.
 15. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału w  Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia