Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zawiadomienie

W związku z upływem 3 letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 04 grudnia 2018 r. o godzinie 18,30 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, na którym przeprowadzone zostaną wybory do organów Stowarzyszenia na nową kadencję – 2018 – 2021r .

W przypadku gdy o godz. 18,30 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się o godz. 19,00 już bez względu na liczbę obecnych członków – podstawa prawna – § 20 ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Wybór sekretarza i członków 3 osobowych Komisji – Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.

  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia przeprowadzonej na koniec kadencji ustępującego Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielnie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

  5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

  6. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu na kadencję 2018 – 2021 r. – podjęcie uchwały.

  7. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 – 2021 r. – podjęcie uchwały.

  8. Przedstawienie informacji na temat aktualnych spraw Stowarzyszenia.

  9. Zamknięcie obrad.

Uwaga:

Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/4 członków stowarzyszenia – podstawa prawna § 18 ust. 1 statutu.

Zapraszamy do licznego udziału w Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia