Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” 25 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”.

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się o godz. 18,30, już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20 ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.

 2. Wybór sekretarza i trzech członków Komisji Uchwał i Wniosków.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 16 czerwca 2017 r.

 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2017 oraz plany i zamierzenia na rok 2018.

 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017.

 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, pytania i odpowiedzi.

 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

  1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017,

  2. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017,

  3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017,

  4. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2017,

  5. najwyższej sumy zobowiązań jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć w roku 2018.

  6. zmiany w statucie stowarzyszenia.

 1. Wolne wnioski. Głosowanie nad ich przyjęciem lub odrzuceniem.

 2. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia