Walne zebranie 15 czerwca 2016 r. godz 18:00

Miękinia dnia 02 czerwca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2016 r. o godzinie  18,00  w  siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”.

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się                          o godz. 18,30,  już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20             ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór sekretarza i trzech członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 16 czerwca 2015 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015 oraz plany i zamierzenia na rok 2016.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, pytania i odpowiedzi.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015,
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,
 4. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015,
 5. najwyższej sumy zobowiązań jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć w roku 2016.
 6. Wolne wnioski. Głosowanie nad ich przyjęciem lub odrzuceniem.
 7. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału w  Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia