Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zaprasza na

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”

W związku z upływem 3 letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu   25 listopada 2015 r. o godzinie 18,00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, na którym przeprowadzone zostaną wybory organów Stowarzyszenia na nową kadencję – 2015 – 2018 r .

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się o godz. 18,30, już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20 ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

  1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór sekretarza i członków 3 osobowych Komisji – Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia przeprowadzonej na koniec kadencji ustępującego Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielnie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
  6. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu na kadencję 2015 – 2018 r. – podjęcie uchwały.
  7. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015 – 2018 r. – podjęcie uchwały.
  8. Przedstawienie informacji na temat aktualnych spraw Stowarzyszenia.
  9. Zamknięcie obrad.

Uwaga:

Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1 / 4 członków stowarzyszenia – § 18 ust. 1 statutu

Zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia