Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” 24.06.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zawiadamia, że w dniu 24.06.2019 r. o godzinie 18.00  w  siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”.

W przypadku gdy o godz. 18,30 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się                  o godz. 18,30,  już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20     ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór sekretarza i trzech członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 2018 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018 oraz plany i zamierzenia na rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, pytania i odpowiedzi.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 9. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018,
 10. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
 11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
 12. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2018,
 13. najwyższej sumy zobowiązań jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć w roku 2019
 14. Wolne wnioski. Głosowanie nad ich przyjęciem lub odrzuceniem.
 15. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału w  Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zawiadomienie

W związku z upływem 3 letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 04 grudnia 2018 r. o godzinie 18,30 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, na którym przeprowadzone zostaną wybory do organów Stowarzyszenia na nową kadencję – 2018 – 2021r .

W przypadku gdy o godz. 18,30 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się o godz. 19,00 już bez względu na liczbę obecnych członków – podstawa prawna – § 20 ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wybór sekretarza i członków 3 osobowych Komisji – Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.

 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia przeprowadzonej na koniec kadencji ustępującego Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielnie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

 6. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu na kadencję 2018 – 2021 r. – podjęcie uchwały.

 7. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 – 2021 r. – podjęcie uchwały.

 8. Przedstawienie informacji na temat aktualnych spraw Stowarzyszenia.

 9. Zamknięcie obrad.

Uwaga:

Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/4 członków stowarzyszenia – podstawa prawna § 18 ust. 1 statutu.

Zapraszamy do licznego udziału w Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia

Wybory Samorządowe 2018

Zarząd Stowarzyszenia Nasza Miękinia pragnąc zarekomendować Państwu kandydata do Rady Gminy Pana Bogusława Pochwałę radnego mijającej kadencji przypomina, że do realizacji swoich podstawowych zadań potrzebujemy przede wszystkim informacji o sprawach bieżących gminy. Szczególnie tych związanych z ochroną naszego wspólnego środowiska i ciągle powracającego problemu składowania odpadów.W tych działaniach wielokrotnie był nam bardzo pomocny Pan Bogusław, który monitorując te obszary jednocześnie za każdym razem przekazywał nasze stanowisko pozostałym radnym i Panu Wójtowi. Dlatego dziękując za dotychczasowy wkład i mając nadzieję na kontynuacje, popieramy jego kandydaturę na radnego w Miękini.
Na radnego do powiatu startuje Robert Podwin – nasz członek – który również deklaruje wsparcie w monitorowaniu ochrony środowiska na poziomie powiatu, dlatego popieramy również jego kandydaturę.

RODO

Nas również dotyczy RODO, więc pojawiła się nowa strona ( i zakładka) z informacjami na ten temat. Do tych z Państwa, do których mamy adres mailowy, zostały wysłane maile.

Walne zebranie 15 czerwca 2016 r. godz 18:00

Miękinia dnia 02 czerwca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2016 r. o godzinie  18,00  w  siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”.

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się                          o godz. 18,30,  już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20             ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór sekretarza i trzech członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 16 czerwca 2015 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015 oraz plany i zamierzenia na rok 2016.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, pytania i odpowiedzi.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015,
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,
 4. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015,
 5. najwyższej sumy zobowiązań jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć w roku 2016.
 6. Wolne wnioski. Głosowanie nad ich przyjęciem lub odrzuceniem.
 7. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału w  Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zaprasza na

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”

W związku z upływem 3 letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu   25 listopada 2015 r. o godzinie 18,00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, na którym przeprowadzone zostaną wybory organów Stowarzyszenia na nową kadencję – 2015 – 2018 r .

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się o godz. 18,30, już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20 ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza i członków 3 osobowych Komisji – Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia przeprowadzonej na koniec kadencji ustępującego Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielnie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu na kadencję 2015 – 2018 r. – podjęcie uchwały.
 7. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015 – 2018 r. – podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie informacji na temat aktualnych spraw Stowarzyszenia.
 9. Zamknięcie obrad.

Uwaga:

Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1 / 4 członków stowarzyszenia – § 18 ust. 1 statutu

Zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia

 

O co teraz chodzi z planem zagospodarowania?

Już od kilku lat walczyliśmy z pozwoleniem na budowę sortowni kompostowni. Ostatnio doczekaliśmy się sukcesu w tej sprawie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało odrzucenie pozwolenia.

SortowniaDecyzjaOstateczna1 SortowniaDecyzjaOstateczna2 SortowniaDecyzjaOstateczna3

Udało się dlatego że: „Wyrażenie planistyczne ‚Gospodarowanie odpadami’… Tymczasem analizowany miejscowy plan nie zawiera takiego oznaczenia”.

Czyli plan miejscowego zagospodarowania jest bardzo ważny. To dzięki niemu nie mamy sortowni kompostowni śmieci u siebie. A teraz nasze władze chcą zmienić plan tak, żeby było możliwe gospodarowanie odpadami … na około 70 ha…

Oficjalnym powodem tej zmiany jest działalność firm PAPER-MET Recykling  i  MAK  POL wydane przez Starostę  Średzkiego:

PAPER-MET -Blonie

MAK-POL

Stowarzyszenie Nasza Miękinia nie sprzeciwia się działalności tych firm.

Problem widzimy w konsekwencji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Gospodarowniae odpadami

 

Kilkadziesiąt hektarów przeznaczonych pod działalność związaną z gospodarką odpadami w Miękini!

Szczególnie: 3:30-12:30 i 28:30-58:30

W dniu 28.08.2015r odbyła się sesja Rady Gminy, w czasie której została przyjęta uchwała nr 12:

„W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Błonie i Źródła w gminie Miękinia „

Po burzliwych dyskusjach uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 8 do 7. Z załączonego do uchwały załącznika nr 1 wynika, że teren objęty zmianami wynosi kilkadziesiąt hektarów. Zmiany te umożliwią w przyszłości rozpoczęcie i prowadzenie szeroko pojętej gospodarki związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów. Otwarte i bardzo niepokojące pozostaje pytanie, czy na potrzeby Gminy Miękinia i jej mieszkańców konieczny jest aż tak olbrzymi obszar?

Jest to o tyle niepokojące, że do tej pory komunikaty ze strony władz gminy dotyczyły konieczności przygotowania terenów o ww charakterze właśnie i tylko na potrzeby mieszkańców. Co zatem uległo zmianie? 

Chcielibyśmy zapoznać się również z przebiegiem sesji oraz zaprosić Państwa do odwiedzenia stron z zamieszczonymi dokumentami, ale do dnia dzisiejszego niewiele materiałów zostało upublicznionych. A to pozwoliłoby na wyciągnięcie własnych wniosków i opinii. Czy władze gminy mają coś do ukrycia? Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron na Facebook.pl i zapoznania się z dokumentami.

Pragniemy Państwa poinformować, ze monitorujemy sprawę i nie pozostajemy bierni.

Zarząd Stowarzyszenia Nasza Miękinia

Uchwała.X.87.15.2015-08-28 (3w1)

UCHWAŁA o przystąpieniu do zmiany mpzp Błonie-ŹródłaA

Opinia prawna Miękinia uchwała ws planu

Mapa Błonie-Źródła