Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” 25 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”.

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się o godz. 18,30, już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20 ust.4 i 5 statutu. Czytaj dalej

Wkrótce sprawa sortowni śmieci ponownie w rękach Wójta Gminy Miękinia !

Batalia sądowa o sortownie śmieci trwa już 3 lata.

Aktualnie Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę inwestora w sprawie sortowni śmieci.

W najbliższym czasie akta sprawy zostaną ponownie przesłane do Wójta Gminy Miękinia.

Historia batalii w sprawie sortowni śmieci:

 1. 19 sierpnia 2011r. – inwestor Bożena Świtała składa wniosek w sprawie wydania decyzji środowiskowej do Urzędu Gminy w Miękini,
 2. 12 września 2011r. – wszczęcie postępowania administracyjnego w tej sprawie przez Wójta Gminy Miękinia,
 3. 15 grudnia 2011r. – Wójt Gminy Miękinia wydaje decyzję zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 541/25 w Miękini,
 4. 29 grudnia 2011r. – odwołanie mieszkańców Miękini od decyzji Wójta Gminy Miękinia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu,
 5. 03 stycznia 2012r. – przesłanie odwołań od decyzji mieszkańców do SKO we Wrocławiu, po negatywnym rozpatrzeniu odwołań przez Wójta w ramach tzw. samokontroli organu,
 6. 26 marca 2012r. – wniosek mieszkańców do SKO we Wrocławiu – żądanie przeprowadzenia dodatkowych czynności w postępowaniu, w celu uzupełnienia dowodów,
 7. 18 kwietnia 2012r. – dwie decyzje SKO we Wrocławiu :
  1. o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Miękinia w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji ( odwołanie Heleny i Michała Podwin posiadających działkę w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, nr sprawy – SKO 4136/1/12 ),
  2. o umorzeniu postępowania odwoławczego z powodu braku przymiotu strony ( pozostali odwołujący się mieszkańcy Miękini ),
 8. 09 lipca 2012r. – skarga inwestora Bożeny Świtała na decyzję SKO we Wrocławiu do Wojewódzkie Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
 9. 04 października 2012r. – wyrok WSA we Wrocławiu uchylający decyzję SKO we Wrocławiu ( Sygn. akt II SA/Wr 514/12 ),
 10. 28 stycznia 2013r. – skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt II SA/Wr 514/12, złożona w imieniu Heleny i Michała Podwin przez radcę prawnego Magdalenę Bar, (SKO również złożyło skargę kasacyjną)
 11. 01 lipca 2014r. – wyrok NSA w Warszawie uchylający zaskarżony wyrok WSA we Wrocławiu w całości i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji ( Sygn. akt II OSK 219/13 ),
 12. 08 października 2014r. – wyrok WSA we Wrocławiu oddalający skargę   inwestora Bożeny Świtała i przekazujący sprawę do ponownego rozpatrzenia Wójtowi Gminy Miękinia ( Sygn. akt II SA/Wr 579/14  ),
 13. ?    – Akta postępowania administracyjnego zostaną przesłane przez WSA we Wrocławiu do Urzędu Gminy w Miękini wraz z prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę inwestora Bożeny Świtała na decyzję SKO we Wrocławiu, celem ponownego rozpatrzenia sprawy i wydania nowej decyzji środowiskowej przez organ administracji samorządowej, czyli Wójta Gminy Miękinia ( po stwierdzeniu prawomocności wyroku przez Sąd ).
  1. 2014.11.08 ukazało się uzasadnienie, w którym można przeczytać na ostatniej stronie: „Wójt Gminy Miękinia jedynie bowiem lakonicznie powołał te ustalenia. Nie wykazał już jednak wymaganej w tym przypadku zgodności, co jest niezbędne zwłaszcza w przypadku rozróżniania w akcie wykonawczym przeznaczenia terenu pod obiekty produkcyjne od przeznaczenia terenów pod gospodarowanie odpadami, jak również w sytuacji zwrócenia przez organ uzgadniający uwagi na to,że inwestycja obejmująca gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być w sposób szczegółowy określona w planie zagospodarowania przestrzennego.”

 

Nadzwyczajne WALNE ZEBRANIE członków stowarzyszenia w dniu 23.07. 2013R, GODZ. 18.30

STOWARZYSZENIE „NASZA MIĘKINIA”

ZAPRASZA WSZYSTKICH CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

NA NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

W DNIU 23.07. 2013R, GODZ. 18.30

W ŚWIETLICY SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY

TEMATY SPOTKANIA:

 1. ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU;
 2. WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO KOMISJI REWIZYJNEJ

Po zamknięciu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

 1. DWIE NOWE DECYZJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM ODPADÓW – SYSTEMY KOMPOSTOWANIA REJON BŁONIE
 2. NIELEGALNE WYPUSZCZANIE ŚCIEKÓW NA UL. WILLOWEJ I UL. LIPOWEJ
 3. SPRAWY RÓŻNE

PROSIMY O PEŁNĄ MOBILIZACJĘ I OBECNOŚĆ.

Z GÓRY DZIĘKUJEMY!!!

STOWARZYSZENIE „NASZA MIĘKINIA”

 

Zapraszamy na Wileką Debatę Gminną: 5 lipca (piątek) godz. 17:00

Zapraszamy wszystkich chętnych na Wielka Debatę Gminną: 5 lipca (piątek) godz. 17:00

Palące tematy:
1.Drogi, kanalizacja i inna infrastruktura w naszej gminie – perspektywy rozwoju.
2.Ustawa śmieciowa – stawki, organizacja
3.Oświata – żłobki, przedszkola, szkoły
4.Czy zjedzą nas komary?

Miejsce: Samorządowy Ośrodek Kultury w Miękini
Wielka Debata Gminna

Oświadczenie w sprawie konfliktu interesów

Pan Dariusz Suliga rozpoczął działalność związaną z przetwarzaniem odpadów innych niż niebezpieczne, której charakter stanowi konflikt interesów i godzi w interesy statutowe „Stowarzyszenia Nasza Miękinia”. Dlatego Zarząd Stowarzyszenia poprosił państwa Suligów o złożenie rezygnacji.
Pan Dariusz Suliga złożył rezygnację z pełnionej funkcji członka zarządu Stowarzyszenia „Nasza Miękinia’.
Pani Marta Suliga złożyła rezygnację z pełnionej funkcji członka Komisji Rewizyjnej.

Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o odwołaniu się od decyzji wydanej przez Starostę Średzkiego, w dniu 24.05.2013, ŚiR. 6233.22.02.2013, dot. ww działalności.

Sprawozdanie z zebrania walnego

[Wersja robocza …]

„ W dniu …… odbyło się zebranie Stowarzyszenia NM. W trakcie spotkania miało miejsce:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012

1. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za rok 2012

2 Przyjęcie Uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w 2012 roku

3.Przyjęto Uchwałę o zmianie wysokości składki członkowskiej – 5pln miesięcznie dla każdego członka

4. Zaprezentowaną Ankieta skierowana do członków stowarzyszenia

5. Omówiono etap postępowania dotyczący sortowni odpadów i kompostownia, bieżące działania stowarzyszenia, informacje na temat spotkań z lokalną władzą, , poszukiwanie źródeł finansowania, współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami

Walne Zebranie Członków stowarzyszenia: 13.05.2013r, godzin 18.30

Zapraszamy Wszystkich na Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. Zebranie zaplanowane jest na 13.05.2013r, godzin 18.30, w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini.

Tematy spotkania:

Otwarcie Walnego Zebrania Członków
Wybór przewodniczącego I sekretarza Walnego Zebrania Członków
Przyjęcie porządku obrad
Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2012 oraz plany i zamierzenia na rok 2013
Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012
Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012

– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012

– przeznaczenia zysku za rok 2012

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu

– zmiany wysokości składki członkowskiej

7.Przeprowadzenie pisemnej ankiety

8. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi

9. Zamknięcie obrad

Jednocześnie zgodnie z treścią par. 20 pkt 4 w związku z par.20 pkt 5 statutu stowarzyszenia powiadamiamy,
że w przypadku braku kworum w pierwszym terminie zebrania, wyznacza się drugi termin zebrania w dniu 13 maja 2013r.
o godz.19.00 w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini.