Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” 25 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”.

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się o godz. 18,30, już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20 ust.4 i 5 statutu. Czytaj dalej

RODO

Nas również dotyczy RODO, więc pojawiła się nowa strona ( i zakładka) z informacjami na ten temat. Do tych z Państwa, do których mamy adres mailowy, zostały wysłane maile.

Walne zebranie 15 czerwca 2016 r. godz 18:00

Miękinia dnia 02 czerwca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2016 r. o godzinie  18,00  w  siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”.

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się                          o godz. 18,30,  już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20             ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór sekretarza i trzech członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 16 czerwca 2015 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015 oraz plany i zamierzenia na rok 2016.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, pytania i odpowiedzi.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015,
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,
 4. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015,
 5. najwyższej sumy zobowiązań jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć w roku 2016.
 6. Wolne wnioski. Głosowanie nad ich przyjęciem lub odrzuceniem.
 7. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału w  Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zaprasza na

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”

W związku z upływem 3 letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu   25 listopada 2015 r. o godzinie 18,00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, na którym przeprowadzone zostaną wybory organów Stowarzyszenia na nową kadencję – 2015 – 2018 r .

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się o godz. 18,30, już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20 ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza i członków 3 osobowych Komisji – Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia przeprowadzonej na koniec kadencji ustępującego Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielnie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu na kadencję 2015 – 2018 r. – podjęcie uchwały.
 7. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015 – 2018 r. – podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie informacji na temat aktualnych spraw Stowarzyszenia.
 9. Zamknięcie obrad.

Uwaga:

Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1 / 4 członków stowarzyszenia – § 18 ust. 1 statutu

Zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia

 

O co teraz chodzi z planem zagospodarowania?

Już od kilku lat walczyliśmy z pozwoleniem na budowę sortowni kompostowni. Ostatnio doczekaliśmy się sukcesu w tej sprawie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze podtrzymało odrzucenie pozwolenia.

SortowniaDecyzjaOstateczna1 SortowniaDecyzjaOstateczna2 SortowniaDecyzjaOstateczna3

Udało się dlatego że: „Wyrażenie planistyczne ‚Gospodarowanie odpadami’… Tymczasem analizowany miejscowy plan nie zawiera takiego oznaczenia”.

Czyli plan miejscowego zagospodarowania jest bardzo ważny. To dzięki niemu nie mamy sortowni kompostowni śmieci u siebie. A teraz nasze władze chcą zmienić plan tak, żeby było możliwe gospodarowanie odpadami … na około 70 ha…

Oficjalnym powodem tej zmiany jest działalność firm PAPER-MET Recykling  i  MAK  POL wydane przez Starostę  Średzkiego:

PAPER-MET -Blonie

MAK-POL

Stowarzyszenie Nasza Miękinia nie sprzeciwia się działalności tych firm.

Problem widzimy w konsekwencji zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

Gospodarowniae odpadami

 

Kilkadziesiąt hektarów przeznaczonych pod działalność związaną z gospodarką odpadami w Miękini!

Szczególnie: 3:30-12:30 i 28:30-58:30

W dniu 28.08.2015r odbyła się sesja Rady Gminy, w czasie której została przyjęta uchwała nr 12:

„W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach geodezyjnych Błonie i Źródła w gminie Miękinia „

Po burzliwych dyskusjach uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 8 do 7. Z załączonego do uchwały załącznika nr 1 wynika, że teren objęty zmianami wynosi kilkadziesiąt hektarów. Zmiany te umożliwią w przyszłości rozpoczęcie i prowadzenie szeroko pojętej gospodarki związanej z gromadzeniem i przetwarzaniem odpadów. Otwarte i bardzo niepokojące pozostaje pytanie, czy na potrzeby Gminy Miękinia i jej mieszkańców konieczny jest aż tak olbrzymi obszar?

Jest to o tyle niepokojące, że do tej pory komunikaty ze strony władz gminy dotyczyły konieczności przygotowania terenów o ww charakterze właśnie i tylko na potrzeby mieszkańców. Co zatem uległo zmianie? 

Chcielibyśmy zapoznać się również z przebiegiem sesji oraz zaprosić Państwa do odwiedzenia stron z zamieszczonymi dokumentami, ale do dnia dzisiejszego niewiele materiałów zostało upublicznionych. A to pozwoliłoby na wyciągnięcie własnych wniosków i opinii. Czy władze gminy mają coś do ukrycia? Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron na Facebook.pl i zapoznania się z dokumentami.

Pragniemy Państwa poinformować, ze monitorujemy sprawę i nie pozostajemy bierni.

Zarząd Stowarzyszenia Nasza Miękinia

Uchwała.X.87.15.2015-08-28 (3w1)

UCHWAŁA o przystąpieniu do zmiany mpzp Błonie-ŹródłaA

Opinia prawna Miękinia uchwała ws planu

Mapa Błonie-Źródła

WALNE ZEBRANIE 16.06.2015r, godzina 18.00

Zapraszamy Wszystkich na Walne Zgromadzenie Członków stowarzyszenia. Zebranie zaplanowane jest na 16.06.2015r, godzin 18.00 w sali Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini.

Tematy spotkania:

1.Otwarcie Walnego Zebrania Członków

2.Wybór przewodniczącego I sekretarza Walnego Zebrania Członków

3.Przyjęcie porządku obrad

4.Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2014 oraz plany i zamierzenia na rok 2016

5.Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014

6.Podjęcie uchwał w sprawach:

– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2014

– zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014

– zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2014

– przeznaczenia zysku za rok 2014

– udzielenia absolutorium członkom Zarządu

– zmiany w składzie zarządu stowarzyszenia

7. Wolne wnioski, pytania i odpowiedzi

8. Zamknięcie obrad

Oświadczenie

Stowarzyszenie „Nasza Miękinia” nie uczestniczy w wyborach samorządowych. Kandydaci – członkowie stowarzyszenia występują w wyborach jako osoby prywatne.

Prezes zarządu

Beata Gryszkiewicz-Buchbach

Wkrótce sprawa sortowni śmieci ponownie w rękach Wójta Gminy Miękinia !

Batalia sądowa o sortownie śmieci trwa już 3 lata.

Aktualnie Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę inwestora w sprawie sortowni śmieci.

W najbliższym czasie akta sprawy zostaną ponownie przesłane do Wójta Gminy Miękinia.

Historia batalii w sprawie sortowni śmieci:

 1. 19 sierpnia 2011r. – inwestor Bożena Świtała składa wniosek w sprawie wydania decyzji środowiskowej do Urzędu Gminy w Miękini,
 2. 12 września 2011r. – wszczęcie postępowania administracyjnego w tej sprawie przez Wójta Gminy Miękinia,
 3. 15 grudnia 2011r. – Wójt Gminy Miękinia wydaje decyzję zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do przetwarzania odpadów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 541/25 w Miękini,
 4. 29 grudnia 2011r. – odwołanie mieszkańców Miękini od decyzji Wójta Gminy Miękinia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu,
 5. 03 stycznia 2012r. – przesłanie odwołań od decyzji mieszkańców do SKO we Wrocławiu, po negatywnym rozpatrzeniu odwołań przez Wójta w ramach tzw. samokontroli organu,
 6. 26 marca 2012r. – wniosek mieszkańców do SKO we Wrocławiu – żądanie przeprowadzenia dodatkowych czynności w postępowaniu, w celu uzupełnienia dowodów,
 7. 18 kwietnia 2012r. – dwie decyzje SKO we Wrocławiu :
  1. o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Miękinia w całości i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji ( odwołanie Heleny i Michała Podwin posiadających działkę w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji, nr sprawy – SKO 4136/1/12 ),
  2. o umorzeniu postępowania odwoławczego z powodu braku przymiotu strony ( pozostali odwołujący się mieszkańcy Miękini ),
 8. 09 lipca 2012r. – skarga inwestora Bożeny Świtała na decyzję SKO we Wrocławiu do Wojewódzkie Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,
 9. 04 października 2012r. – wyrok WSA we Wrocławiu uchylający decyzję SKO we Wrocławiu ( Sygn. akt II SA/Wr 514/12 ),
 10. 28 stycznia 2013r. – skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sygn. akt II SA/Wr 514/12, złożona w imieniu Heleny i Michała Podwin przez radcę prawnego Magdalenę Bar, (SKO również złożyło skargę kasacyjną)
 11. 01 lipca 2014r. – wyrok NSA w Warszawie uchylający zaskarżony wyrok WSA we Wrocławiu w całości i przekazujący sprawę do ponownego rozpoznania sądowi I instancji ( Sygn. akt II OSK 219/13 ),
 12. 08 października 2014r. – wyrok WSA we Wrocławiu oddalający skargę   inwestora Bożeny Świtała i przekazujący sprawę do ponownego rozpatrzenia Wójtowi Gminy Miękinia ( Sygn. akt II SA/Wr 579/14  ),
 13. ?    – Akta postępowania administracyjnego zostaną przesłane przez WSA we Wrocławiu do Urzędu Gminy w Miękini wraz z prawomocnym wyrokiem oddalającym skargę inwestora Bożeny Świtała na decyzję SKO we Wrocławiu, celem ponownego rozpatrzenia sprawy i wydania nowej decyzji środowiskowej przez organ administracji samorządowej, czyli Wójta Gminy Miękinia ( po stwierdzeniu prawomocności wyroku przez Sąd ).
  1. 2014.11.08 ukazało się uzasadnienie, w którym można przeczytać na ostatniej stronie: „Wójt Gminy Miękinia jedynie bowiem lakonicznie powołał te ustalenia. Nie wykazał już jednak wymaganej w tym przypadku zgodności, co jest niezbędne zwłaszcza w przypadku rozróżniania w akcie wykonawczym przeznaczenia terenu pod obiekty produkcyjne od przeznaczenia terenów pod gospodarowanie odpadami, jak również w sytuacji zwrócenia przez organ uzgadniający uwagi na to,że inwestycja obejmująca gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna być w sposób szczegółowy określona w planie zagospodarowania przestrzennego.”