Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” 24.06.2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zawiadamia, że w dniu 24.06.2019 r. o godzinie 18.00  w  siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”.

W przypadku gdy o godz. 18,30 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się                  o godz. 18,30,  już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20     ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór sekretarza i trzech członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 2018 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2018 oraz plany i zamierzenia na rok 2019.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, pytania i odpowiedzi.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 9. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2018,
 10. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018,
 11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018,
 12. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2018,
 13. najwyższej sumy zobowiązań jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć w roku 2019
 14. Wolne wnioski. Głosowanie nad ich przyjęciem lub odrzuceniem.
 15. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału w  Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zawiadomienie

W związku z upływem 3 letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu 04 grudnia 2018 r. o godzinie 18,30 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, na którym przeprowadzone zostaną wybory do organów Stowarzyszenia na nową kadencję – 2018 – 2021r .

W przypadku gdy o godz. 18,30 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się o godz. 19,00 już bez względu na liczbę obecnych członków – podstawa prawna – § 20 ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Wybór sekretarza i członków 3 osobowych Komisji – Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.

 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia przeprowadzonej na koniec kadencji ustępującego Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielnie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

 6. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu na kadencję 2018 – 2021 r. – podjęcie uchwały.

 7. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2018 – 2021 r. – podjęcie uchwały.

 8. Przedstawienie informacji na temat aktualnych spraw Stowarzyszenia.

 9. Zamknięcie obrad.

Uwaga:

Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/4 członków stowarzyszenia – podstawa prawna § 18 ust. 1 statutu.

Zapraszamy do licznego udziału w Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia

Wybory Samorządowe 2018

Zarząd Stowarzyszenia Nasza Miękinia pragnąc zarekomendować Państwu kandydata do Rady Gminy Pana Bogusława Pochwałę radnego mijającej kadencji przypomina, że do realizacji swoich podstawowych zadań potrzebujemy przede wszystkim informacji o sprawach bieżących gminy. Szczególnie tych związanych z ochroną naszego wspólnego środowiska i ciągle powracającego problemu składowania odpadów.W tych działaniach wielokrotnie był nam bardzo pomocny Pan Bogusław, który monitorując te obszary jednocześnie za każdym razem przekazywał nasze stanowisko pozostałym radnym i Panu Wójtowi. Dlatego dziękując za dotychczasowy wkład i mając nadzieję na kontynuacje, popieramy jego kandydaturę na radnego w Miękini.
Na radnego do powiatu startuje Robert Podwin – nasz członek – który również deklaruje wsparcie w monitorowaniu ochrony środowiska na poziomie powiatu, dlatego popieramy również jego kandydaturę.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” 25 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2018 r. o godzinie 18:00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”.

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się o godz. 18,30, już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20 ust.4 i 5 statutu. Czytaj dalej

RODO

Nas również dotyczy RODO, więc pojawiła się nowa strona ( i zakładka) z informacjami na ten temat. Do tych z Państwa, do których mamy adres mailowy, zostały wysłane maile.

Walne zebranie 15 czerwca 2016 r. godz 18:00

Miękinia dnia 02 czerwca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2016 r. o godzinie  18,00  w  siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków  Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”.

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się                          o godz. 18,30,  już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20             ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Wybór sekretarza i trzech członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków z 16 czerwca 2015 r.
 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2015 oraz plany i zamierzenia na rok 2016.
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015.
 7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami, pytania i odpowiedzi.
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015,
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015,
 4. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2015,
 5. najwyższej sumy zobowiązań jakie Stowarzyszenie może zaciągnąć w roku 2016.
 6. Wolne wnioski. Głosowanie nad ich przyjęciem lub odrzuceniem.
 7. Zamknięcie obrad.

Zapraszamy do udziału w  Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Miękinia” zaprasza na

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”

W związku z upływem 3 letniej kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia, że w dniu   25 listopada 2015 r. o godzinie 18,00 w siedzibie Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Nasza Miękinia”, na którym przeprowadzone zostaną wybory organów Stowarzyszenia na nową kadencję – 2015 – 2018 r .

W przypadku gdy o godz. 18,00 liczba obecnych nie będzie wynosiła co najmniej połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia, Zebranie rozpocznie się o godz. 18,30, już bez względu na liczbę obecnych członków – § 20 ust.4 i 5 statutu.

Planowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wybór sekretarza i członków 3 osobowych Komisji – Uchwał i Wniosków oraz Wyborczej.
 4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia przeprowadzonej na koniec kadencji ustępującego Zarządu Stowarzyszenia z wnioskiem o udzielnie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.
 6. Przeprowadzenie wyboru członków Zarządu na kadencję 2015 – 2018 r. – podjęcie uchwały.
 7. Wybory członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015 – 2018 r. – podjęcie uchwały.
 8. Przedstawienie informacji na temat aktualnych spraw Stowarzyszenia.
 9. Zamknięcie obrad.

Uwaga:

Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1 / 4 członków stowarzyszenia – § 18 ust. 1 statutu

Zapraszamy do udziału w Walnym Zebraniu i prosimy o punktualne przybycie.

Zarząd Stowarzyszenia